Ochrana dat

Společnost W. Neudorff GmbH KG (dále jen „Správce“) bere ochranu osobních údajů velmi vážně a dodržuje příslušná právní ustanovení k ochraně údajů, zejména ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR) a Spolkového zákona na ochranu dat (BDSG). Níže bychom vás rádi informovali především o tom, kdy a která data v rámci používání našich webových stránek zpracováváme. 

I. Obecná ustanovení

1. Rozsah zpracovávání údajů

V zásadě shromažďujeme a používáme osobní údaje našich uživatelů jen tehdy, jestliže je to potřebné k poskytování funkční webové stránky i našich obsahů a služeb. Ke shromažďování a používání osobních údajů našich uživatelů dochází jen tehdy, jestliže zákonné předpisy dovolují zpracovávání údajů nebo po souhlasu uživatele. 

2. Právní podklady pro zpracovávání údajů

Pokud pro zpracovávání osobních údajů na naší webové stránce získáme souhlas uživatele, slouží čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR jako právní podklad pro zpracovávání osobních údajů.

Při zpracovávání osobních údajů, které jsou potřebné ke splnění smlouvy, jehož jednou smluvní stranou je uživatel, slouží čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR jako právní podklad. Toto také platí pro zpracovávání, která jsou potřebná k realizaci smlouvě podobného závazku nebo předsmluvních opatření.

Jestliže je zpracovávání osobních údajů potřebné ke splnění právního závazku, které se na správce vztahují, slouží jako právní podklad čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

Je-li zpracovávání potřebné k ochraně oprávněného zájmu našeho podniku nebo třetí strany a pokud zájmy, základní práva a základní svobody dotyčného uživatele nemají přednost před prvním zájmem, tak jako právní podklad pro zpracovávání údajů slouží čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (tzv. bilance zájmů). 

Vedle toho stojí ještě další zákonné právní podklady pro zpracovávání osobních údajů, které budou dále konkrétně uvedeny, je-li to případné.

3. Doba trvání uložení

Osobní údaje uživatelů se vymažou nebo zablokují, jakmile pomine účel uložení. U logfiles činí doba trvání uložení 8 dnů. Kromě toho pak může být ukládání provedeno, jestliže to evropské nebo národní zákonodárství upravuje v unijních právních ustanoveních, zákonech a ostatních předpisech, které se na správce vztahují. Zablokování nebo vymazání údajů probíhá také v případě uplynutí lhůty ukládání předepsané uvedenými normami, pokud není zapotřebí další uložení údajů pro uzavření nebo plnění smlouvy.

4. Předávání osobních údajů 

Pokud osobní údaje předáváme dále, pak tak činíme výhradně jen subjektům poskytujícím služby a partnerům, kteří nás podporují při naplňování výše uvedených účelů. Tyto subjekty smí jako tzv. zpracovatelé objednávek využívat osobní údaje pouze pro splnění svých úkolů podle naší objednávky a jsou povinní dodržovat příslušná ustanovení o ochraně údajů. Námi určení zpracovatelé objednávek jsou:

 • Webová služba
 • Hostingové služby

Jinak však k předávání osobních údajů třetím osobám nedochází. 

5. Místo zpracovávání údajů

Zpracování vámi uložených osobních údajů probíhá v zemích Evropského hospodářského prostoru i v zemích mimo Dohodu o Evropském hospodářském prostoru. Skutečnost, že je zaručena nezbytná přiměřená úroveň ochrany osobních údajů, lze odvodit zejména z tzv. „Rozhodnutí o přiměřenosti“ Evropské komise, tzv. „Standardních smluvních ustanovení EU“, nebo v případě příjemců v USA, z dodržování principů tzv. „EU-US Privacy Shield“.

II. Zpracování osobních údajů na webové stránce

1. Příprava webové stránky a sestavení logfile

a) Popis zpracovávání údajů

Po každém otevření naší webové stránky náš systém automaticky zaznamená údaje a informace vyvolávajícího počítače. 

Přitom jsou zjišťovány následující údaje:

 • Informace o typu prohlížeče a použité verzi
 • Operační systém uživatele
 • Poskytovatel internetových služeb uživatele
 • IP adresa uživatele
 • Datum a čas přístupu
 • Webové stránky, z nichž se systém uživatele dostane na naše webové stránky 
 • Webové stránky, které jsou systémem uživatele vyvolány prostřednictvím naší webové stránky

Údaje jsou rovněž uloženy v logfile našeho systému. Nedochází k ukládání těchto údajů společně s jinými osobními údaji uživatele.

b) Právní podklady pro zpracovávání údajů

Právním podkladem pro dočasné ukládání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

c) Účel zpracování údajů

Dočasné ukládání IP adresy systémem je nezbytné pro umožnění doručení webové stránky do počítače uživatele. K tomu účelu musí zůstat uložena IP adresa uživatele na dobu trvání relace. 

K těmto účelům patří i náš oprávněný zájem o zpracování údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

d) Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Údaje budou vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro dosažení účelu jejich získávání. V případě zaznamenání údajů k přípravě webové stránky se údaje po 30 dnech vymažou. 

e) Možnost podání námitky a odstranění

Zaznamenávání údajů k přípravě webové stránky a ukládání údajů do logfile je naléhavě potřebné pro provoz webové stránky. V důsledku toho neexistuje žádná možnost námitky ze strany uživatele. 

2. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

a) Popis zpracovávání údajů

Na naší webové stránce je k dispozici kontaktní formulář, který může být použit pro elektronické navázání kontaktu. Využije-li uživatel tuto možnost, tak budou údaje uvedené v zadávací masce poskytnuty příslušnému prodejnímu partnerovi a uloženy. Musí být vyplněna tato povinná pole: 

 • E-mailová adresa
 • Zpráva

Dále má uživatel možnost připravit ve vstupní masce další volitelné údaje.

Alternativně je možné navázání kontaktu prostřednictvím námi připravené e-mailové adresy. V tomto případě se uloží osobní údaje uživatele zprostředkované e-mailovou zprávou. 

V této souvislosti dojde jen k předání údajů příslušnému prodejnímu partnerovi. Údaje se používají výhradně jen ke zpracování konverzace.

b) Právní podklady pro zpracovávání údajů

Právním podkladem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud e-mailový kontakt cílí na uzavření smlouvy nebo smlouvě podobného závazku, tak je dodatečným právním podkladem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

c) Účel zpracování údajů

Zpracovávání osobních údajů ze vstupní masky nám slouží ke zpracování navázání kontaktů. V případě navázání kontaktu je to také nezbytný oprávněný zájem na zpracování údajů.

d) Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Údaje budou vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro dosažení účelu jejich získávání. Pro osobní údaje ze vstupní masky kontaktního formuláře a pro ty, které byly přeposlány prostřednictvím e-mailových zpráv, je to pak ten případ, kdy je příslušná konverzace ukončena uživatelem. Konverzace je ukončena, pokud lze z okolností vyvodit, že relevantní skutečnosti byly konečně objasněny. 

e) Možnost podání námitky a odstranění

Pokud se s námi uživatel spojí prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu, tak může kdykoli odmítnout ukládání svých osobních údajů. Námitku lze podat prostřednictvím zprávy na kontaktních informacích uvedených na konci našeho prohlášení o ochraně osobních údajů. V případě námitky nelze pokračovat v konverzaci s uživatelem a všechny osobní údaje uložené v průběhu navázání kontaktu s námi vymažeme.

3. Výherní hry, akce 

a) Popis zpracovávání údajů

Na naší webové stránce příležitostně pořádáme různé výherní hry/akce. Využije-li uživatel tuto možnost, tak budou údaje uvedené v zadávací masce pro výherní hru poskytnuty nám/příslušnému prodejnímu partnerovi a uloženy. Tyto údaje jsou zpravidla: 

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Adresa
 • popř. další údaje, které jsou označeny jako povinné nebo volitelné údaje

b) Právní podklady pro zpracovávání údajů

Právním podkladem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. 

c) Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů ze vstupní masky nám slouží k realizaci a vývoji výherní hry, popř. akce.

d) Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Údaje budou vymazány, jakmile již nejsou potřebné pro dosažení účelu jejich získávání. Toto je u výherních her pravidelně ten případ, když to bylo vítězům oznámeno a zaslány výhry. Další podrobnosti k výherní hře vyplývají z příslušných podmínek účasti. 

e) Možnost podání námitky a odstranění

Uživatel může uložení svých osobních údajů v zásadě kdykoli odmítnout, ale pak již není možná další účast ve hře. Námitku lze podat prostřednictvím zprávy na kontaktních informacích uvedených na konci prohlášení o ochraně osobních údajů. 

III. Použití cookies 

1. Popis zpracovávání údajů

Aby byla návštěva naší webové stránky atraktivní a kvůli umožnění určitých funkcí, používáme „cookies“. Přitom se jedná o malé textové informace, které se ukládají v prohlížeči, popř. z prohlížeče na konečné zařízení uživatele. Po vyvolání webové stránky uživatelem může být cookie uložen v operačním systému uživatele. Tento cookie obsahuje charakteristické pořadí znaků, které umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky. 

a) Technicky potřebné cookies

Cookies používáme k lepšímu přizpůsobení naši webové stránky uživatelům. Některé prvky naší webové stránky vyžadují, aby mohl být vyvolávající prohlížeč identifikován i po změně webové stránky. Do cookies se přitom ukládají a předávají následující údaje:

 • cookieConsent - vystavovatel: W. Neudorff GmbH KG, účel: ukládá vaše rozhodnutí používat cookies, životnost: 1 rok

 • ff_ndfshopfinder_pi1_usemap - vystavovatel: W. Neudorff GmbH KG, účel: uloží vaše rozhodnutí používat služby Google do vyhledávače obchodů, životnost: 1 rok

b) Technicky nepotřebné cookies, Third Party cookies 

Na naší webové stránce kromě toho používáme technicky nepotřebné cookies, které nám umožňují zejména analýzu „surfování“ uživatelů. Tímto způsobem můžete získávat následující údaje:

 • Využití funkcí webové stránky

Následující technicky nepotřebné cookies jsou takzvané Third Party cookies:

 • Četnost zobrazení stránky (Matomo)
 • Četnost vyvolání stránky (Google Analytics)
 • Měření úspěšnosti reklamy (Google Conversion-Tracking)

Při zobrazení naší webové stránky je uživatel informován o použití cookies a musí souhlasit se zpracováním osobních údajů použitých v této souvislosti. V této souvislosti se také zobrazí upozornění na tato oznámení o ochraně osobních údajů. 

c) Upozornění ke změně nastavení prohlížeče

Většina prohlížečů je nastavena tak, aby cookies automaticky akceptovala. Uživatel však může ukládání cookies na svém počítači zabránit příslušným nastavením prohlížeče, ale poté ovšem může být omezen rozsah funkcí naší webové stránky. 

2. Právní podklad pro zpracovávání údajů

Právní podklad pro zpracování osobních údajů vznikne po obdržení příslušného schválení uživatele dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Ostatně právním základem pro zpracování osobních údajů je použití souborů cookies čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

3. Účel zpracovávání údajů

Účelem používání technicky potřebných cookies je zjednodušení používání webové stránky pro uživatele. Některé funkce naší webové stránky nemohou být nabízeny bez použití cookies. Pro tyto účely je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně webové stránky. 

Technicky nepotřebné cookies a Third Party cookies se používají ke zlepšení kvality naší webové stránky a jejího obsahu. Prostřednictvím analytických cookies se dozvídáme, jak je webová stránka používána, a proto můžeme neustále optimalizovat naši online nabídku.

Uživatelské údaje získané prostřednictvím cookies na naší webové stránce se nepoužívají k sestavování uživatelských profilů.

K výše uvedeným účelům patří i náš oprávněný zájem o zpracování osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. 

4. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, možnost podání námitky a odstranění

Cookies se ukládají v počítači uživatele a z něho jsou přenášeny na naší webovou stránku. Proto také máte jako uživatel plnou kontrolu nad používáním cookies. Změnou nastavení ve vašem prohlížeči můžete deaktivovat nebo omezit přenášení cookies. Již uložené cookies mohou být kdykoli vymazány. To také může probíhat automaticky. Budou-li cookies pro naši webovou stránku deaktivovány, pravděpodobně již nebude možné v celém rozsahu využívat všechny funkce webové stránky.

IV. Odkazy na sociální sítě, pluginy sociálních sítí 

a) Pluginy sociálních sítí 

Naše online nabídka bude doplněna oficiálními prezentacemi Neudorffu v následujících sociálních sítích: 

- Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)

Návštěvníci naší webové stránky mají možnost dostat se prostřednictvím odkazů (linků) na tyto prezentace. Odkazy jsou na naší webové stránce označeny příslušným logem dotyčné sociální sítě. 

Pokud používáme v této souvislosti i tzv. pluginy sociálních sítí výše uvedených sociálních sítí, integrujeme řešení Shariff k ochraně osobních údajů (viz www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html ). Obvyklé tlačítka sociálních médií přenášejí uživatelské údaje do odpovídajících sociálních sítí při každém zobrazení stránky. Nepozorovaně vytváří kontakt se servery sociálních sítí, a to i v případě, že uživatel není přihlášen nebo není členem sítě. Řešení Shariff zde působí jako zprostředkovatel a zajišťuje, aby při návštěvě naší webové stránky nebyly do sociálních sítí předávány žádné údaje. Teprve když kliknete na jeden z pluginů sociální sítě, mohou být údaje přeneseny na dotyčnou síť a tam uloženy. Sociální síť pak obsahuje informaci, že jste otevřeli příslušnou podstránku naší online nabídky. K tomu účelu nemusíte mít účet na této sociální síti ani nemusíte být přihlášení. Pokud jste v ten okamžik prostřednictvím svého osobního uživatelského účtu přihlášeni, popř. zalogováni na dotyčnou síť, může tato dotyčná sociální síť zobrazení této webové stránky propojit s vaším uživatelským účtem. Abyste tomu zabránili, musíte se před kliknutím na výše uvedené pluginy sociálních sítí odhlásit z vašeho uživatelského účtu v příslušné sociální síti. Všimněte si, že zpracování a využívání osobních údajů přináleží příslušné sociální síti a Neudorff nemá žádné povědomí o skutečném rozsahu a obsahu poskytnutých údajů i jejich využívání nebo získávání příslušným poskytovatelem. Je třeba vycházet z toho, že se zaznamenává a využívá minimálně IP adresa a informace o zařízení. Je také možné, že sociální sítě používají cookies. Další informace o rozsahu zpracování vašich osobních údajů poskytovateli sociálních sítí a možnostech nastavení ochrany soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele: 

- Facebook: www.facebook.com/about/privacy 

- Instagram: www.instagram.com/about/legal/privacy/

- YouTube: www.youtube.com/t/privacy 

- Twitter: https://twitter.com/de/privacy 

- WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

V. Analytické nástroje a reklama

1. Matomo

Na naší webové stránce se používá nástroj k analýze webové stránky „Matomo“ (dříve Piwik). Analýza chování uživatelů je důležitá, protože tímto způsobem probíhá analýza poptávky podle obsahů, a tak může být optimalizována online nabídka. 

K těmto účelům patří i náš oprávněný zájem o zpracování údajů. 

Právní podklad pro zpracování osobních údajů za použití nástroje k analýze webové stránky v předložené formě představuje čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. 

Uživatelské údaje získané v rámci Matomo se nepoužívají k sestavování uživatelských profilů.

 

2. Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem této služby je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá takzvaná "cookies". To jsou textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a které nám umožňují analyzovat vaše využívání webové stránky. Informace o využívání této webové stránky získané prostřednictvím cookies jsou zpravidla přeneseny na server Google v USA a tam jsou uloženy.

Právním podkladem ukládání souborů cookies služby Google Analytics a využívání těchto analytických nástrojů probíhá na základě článku 6 odst. 1 písm. f Všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR (něm.: DSGVO). Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů, aby mohl optimalizovat svou webovou nabídku a také svou reklamu.

Anonymizace IP

Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP. Google tak zkracuje IP adresu před jejím přenosem do USA, a to z členských států Evropské unie nebo z jiných smluvních států dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech se kompletní IP adresa přenese na server Google v USA a tam se zkrátí. Z pověření provozovatele těchto stránek Google informace využije k vyhodnocení používání webové stránky, k sestavení reportů o aktivitách na webových stránkách a k poskytnutí dalších služeb provozovatele stránek spojených s využíváním webových stránek a internetu. Vaše IP adresa přenesená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojena s dalšími daty Google.

Doplněk prohlížeče

 

Odpovídajícím nastavením svého prohlížeče můžete ukládání cookies odmítnout; chtěli bychom vás však upozornit, že v takovém případě nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit společností Google ve sběru dat, která jsou získaná prostřednictvím cookies a vztahují se k používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) jakož i zpracování těchto dat společností Google tak, že si stáhnete doplněk prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu, a nainstalujete si ho: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Námitka proti zpracování osobních údajů

 

Shromažďování svých údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Nastaví se cookie Opt-Out, které zamezí budoucímu shromažďování vašich dat při návštěvě těchto webových stránek: Deaktivovat Google Analytics.

Další informace k nakládání s daty uživatele ve službě Google Analytics najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.

 

Zpracování zakázky

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování zakázky a při používání služby Google Analytics jsme plně zavedli přísná pravidla německých úřadů na ochranu osobních údajů.

Demografické charakteristiky v systému Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkci „Demografické charakteristiky“ služby Google Analytics. Díky tomu lze vytvářet zprávy, které obsahují údaje k věku, pohlaví a zájmům návštěvníků stránek. Uvedené údaje pocházejí z cílené reklamy Google a také z údajů návštěvníků od jiných dodavatelů. Předmětné údaje nelze přiřadit žádné konkrétní osobě. Tuto funkci lze kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení reklam ve vašem účtu Google nebo lze obecně zakázat záznam vašich údajů službou Google Analytics, jak je popsáno v bodu „Námitka proti zpracování osobních údajů“.

Doba trvání uložení

 

Data na úrovni uživatelů a událostí, která jsou uložena ve společnosti Google a která jsou spojena s cookies, označení uživatelů (například uživatelské ID) nebo reklamní ID (například cookies poklepání myší, reklamní ID Android) se po 14 měsících anonymizují resp. smažou. Podrobnosti jsou uvedeny na následujícím odkazu: support.google.com/analytics/answer/7667196

 

3. Google Analytics Remarketing

 

Naše webové stránky využívají funkci Google Analytics Remarketing ve spojení s funkcemi přesahujícími jednotlivá zařízení – Google AdWords a Google DoubleClick. Poskytovatelem této služby je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Tato funkce umožňuje spojit cílové skupiny reklamy zjištěné pomocí funkce Google Analytics Remarketing funkcemi přesahujícími hranice zařízení v nástroji Google AdWords a Google DoubleClick. Tímto způsobem lze zobrazit personalizované reklamní zprávy v souladu se zájmy uživatele, které souvisejí s dřívějším používáním a vyhledáváním na jednom koncovém zařízení (například mobilní telefon) a zobrazují se po přizpůsobení na některém jiném vašem koncovém zařízení (například tablet nebo počítač).

Jestliže jste vyslovili odpovídající souhlas, spojí Google k tomuto účelu vaše průběhy při prohlížení webu a při používání aplikace s vaším účtem Google. Tímto způsobem můžete na každém koncovém zařízení, s nímž se přihlásíte ke svému účtu Google, dostávat stejné personalizované reklamní zprávy.

Na podporu této funkce zaznamenává služba Google Analytics ověřená ID uživatelů, která jsou dočasně spojena s našimi údaji Google Analytics, aby bylo možné definovat a vytvářet cílové skupiny pro inzerci a reklamy bez ohledu na právě používané zařízení.

Funkcím Remarketing/Targeting přesahujícím jednotlivá zařízení lze trvale vyslovit námitku deaktivací personalizované reklamy ve svém účtu Google na následujícím odkazu: www.google.com/settings/ads/onweb/.

Souhrn zaznamenaných údajů ve vašem účtu Google vzniká výhradně na základě vašeho souhlasu, který jste dali společnosti Google nebo který můžete také odvolat (článek 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR). Postupy sběru dat, která nejsou souhrnně ukládána ve vašem účtu Google (například protože nemáte účet Google nebo jste vyslovili námitku proti sběru takových dat), jsou založeny na záznamech dat podle článku 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR. Oprávněný zájem vyplývá z toho, že provozovatel webových stránek má zájem na anonymizované analýze návštěvníků webových stránek za účelem reklamy.

Další informace a ustanovení k ochraně osobních údajů jsou uvedeny v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti na adrese: policies.google.com/technologies/ads.

 

4. Google AdWords a Google Conversion-Tracking

 

Tyto webové stránky používají nástroj Google AdWords. AdWords je online reklamní program společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

V rámci nástroje Google AdWords využíváme takzvaný proces Conversion Tracking. Jestliže kliknete na reklamu zobrazenou službou Google, uloží se cookie Conversion Tracking. Cookies jsou malé textové soubory, které ukládá internetový prohlížeč lokálně do počítače uživatele. Tyto cookies ztrácejí svou platnost po 30 dnech a neslouží k osobní identifikaci uživatelů. Jestliže uživatel navštíví jen určité stránky této webové prezentace a platnost souboru cookie dosud neuplynula, můžeme my a Google poznat, že uživatel klikl na inzerát a byl převeden k této stránce.

Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookies nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords. Informace získané pomocí převodních cookies slouží k vytváření statistik konverze pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro sledování Conversion Tracking. Tito zákazníci se dozvědí celkové počty uživatelů, kteří klikli na jejich inzerát a kteří byli prostřednictvím odkazu ze stránek opatřených příznakem Conversion Tracking převedeni dále. Neobdrží však žádné informace, jejichž pomocí by bylo možné uživatele osobně identifikovat. Jestliže se nechcete účastnit sledování (Tracking), můžete toto použití odmítnout snadnou deaktivací cookie funkce Google Conversion Tracking prostřednictvím svého internetového prohlížeče ve svých uživatelských nastaveních. Pak již nebudete zahrnuti do statistik Conversion Tracking.

Právním podkladem ukládání souborů „Conversion Cookies“ a používání tohoto nástroje sledování je článek 6 odst. 1 písm. f Všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR (něm.: DSGVO). Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů, aby mohl optimalizovat svou webovou nabídku a také svou reklamu.

Další informace o nástrojích Google AdWords a Google Conversion Tracking najdete v Ustanoveních o ochraně osobních údajů společnosti Google: policies.google.com/privacy.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o ukládání cookies a uložení cookies můžete povolit jen v jednotlivých případech, nebo je můžete obecně zakázat; stejně tak můžete aktivovat smazání cookies při uzavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies mohou být funkce těchto webových stránek omezené.

 

VI. Práva subjektu údajů

Pokud zpracováváte osobní údaje, jste subjekt údajů ve smyslu GDPR a oproti správci vám přináleží následující práva:

1. Právo na informace

Od správce můžete požadovat potvrzení o tom, zda budeme zpracovávat osobní údaje, které se vás týkají. 

Pokud k takovému zpracování dojde, můžete od správce požadovat následující informace:

 • účel, ke kterému budou osobní údaje zpracovávány;
 • kategorie osobních údajů, které budou zpracovávány;
 • příjemci, popř. kategorie příjemců, kterým byly nebo stále jsou zpřístupněny vaše osobní údaje;
 • plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy, nebo jestliže nejsou možná konkrétní zadání, kritéria pro stanovení doby, po kterou budou uloženy;
 • existence práva požadovat opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, práva na omezení zpracovávání správcem nebo práva na vznesení námitky oproti tomuto zpracování; 
 • existence práva na podání stížnosti u dozorového úřadu;
 • všechny dostupné informace o původu údajů, jestliže osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů;
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodnutí, včetně profilování, dle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použité logiky, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Přináleží vám právo být informován o tom, zda budou osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požadovat být informován o vhodných zárukách dle čl. 46 GDPR, které se vztahují na předání.

2. Právo na opravu 

Vůči správci máte právo na opravu anebo doplnění údajů, jestliže jsou údaje, které se vás týkají, nesprávné nebo neúplné. Správce musí neprodleně provést úpravu.

3. Právo na omezení zpracování

Omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají, můžete požadovat za následujících předpokladů, jestliže:

 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby mohl správce přesnost osobních údajů ověřit;
 • je zpracování protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
 • vznesete námitku proti zpracování dle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi důvody.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Pokud bylo dosaženo omezení zpracování dle výše uvedených předpokladů, budete správcem předem upozorněni na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

4. Právo na výmaz

a) Povinný výmaz

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se vás týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
 • Odvoláváte souhlas, na jehož základě byly údaje dle čl. 6 odst. 1 lit. a nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR zpracovány, neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování. 
 • Vznesete námitky proti zpracování dle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete námitky proti zpracování dle čl. 21 odst. 2 GDPR. 
 • Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně. 
 • Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje. 
 • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dle čl. 8 odst. 1 GDPR.

b) Informace třetím stranám

Správce, který zveřejnil osobní údaje, které se vás týkají, a je podle čl. 17 odst. 1 GDPR povinen je vymazat, by měl mít povinnost informovat správce, kteří osobní údaje zpracovávají, aby vymazali veškeré odkazy na dané osobní údaje či veškeré jejich kopie nebo replikace. Přitom by měl správce učinit vhodné kroky, s přihlédnutím k dostupné technologii a prostředkům, které má k dispozici, včetně uplatňování technických opatření, s cílem informovat správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, o vaší žádosti. 

c) Výjimka z povinného výmazu

Právo na výmaz nevzniká, jestliže je zpracování potřebné

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h a také čl. 9 odst. 3 GDPR;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci a) znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování, nebo
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

5. Právo na informace

Uplatníte-li vůči odpovědné společnosti právo na informace, vymazání nebo omezení zpracovávání, je tato povinna oznámit všem příjemcům, kterým byly vaše osobní údaje zveřejněny, tyto informace nebo vymazání údajů či omezení zpracování, ledaže by se to ukázalo být nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí.

Vůči správci máte právo být informováni o těchto příjemcích.

6. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, jež jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že je

 • zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a
 • zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva máte také právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Svobody a práva jiných osob nesmí být tímto dotčeny.

Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na zpracovávání osobních údajů nezbytných pro plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo pro výkon veřejné moci, kterými je správce pověřen.

7. Právo vznést námitku

Máte právo z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. 

Správce vaše osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud se vaše osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Bez ohledu na směrnici 2002/58/ES máte v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti možnost uplatnit své právo na námitku prostřednictvím automatizovaných postupů, u kterých se používají technické specifikace.

8. Právo na odvolání prohlášení o souhlasu s ochranou údajů

Máte právo kdykoli odvolat prohlášení o souhlasu s ochranou údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na oprávněnost zpracovávání, které probíhá na základě souhlasu až do odvolání.

9. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Toto neplatí, jestliže rozhodnutí 

 • je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a správcem,
 • povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující vaši ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů; nebo
 • bylo založeno na vašem na výslovném souhlasu.

Tato rozhodnutí však nesmějí vycházet ze zvláštních kategorií osobních údajů dle čl. 9 odst. 1 GDPR, pokud neplatí čl. 9 odst. 2 písm. a nebo g a přijmou se vhodná opatření k ochraně práv a svobod i vašich oprávněných zájmů.

S ohledem na případy jmenované ve výše uvedených bodech výčtu (1) a (3) provede správce údajů vhodná opatření na ochranu vašich práv a svobod a oprávněných zájmů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

10. Právo na podání stížnosti u dozorového úřadu

Aniž by byl dotčen jakýkoli jiný správní nebo soudní právní prostředek, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho místa pobytu, vašeho pracoviště nebo místa údajného porušení předpisů, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje GDPR. 

Dozorový úřad, u kterého byla podána stížnost, informuje stěžovatele o stavu a výsledku stížnosti včetně možnosti soudního právního prostředku dle čl. 78 GDPR.

VII. Externí odkazy

Naše webová stránka může obsahovat odkazy vedoucí na stránky třetích osob. Pokud to není zcela jasné, pak upozorňujeme, že se jedná o externí odkaz. Na obsah a zpracování stránek externích poskytovatelů nemáme žádný vliv. Tyto pokyny pro ochranu dat tam nemají žádné uplatnění.

VIII. Změna těchto oznámení o ochraně údajů 

Neustálý další vývoj internetu, a s tím spojené časté změny platných právních norem činí čas od času potřebným přizpůsobení tohoto prohlášení o ochraně údajů. O odpovídajících novinkách vás budeme informovat na tomto místě. 

IX. Správce 

Správce ve smyslu GDPR a dalších národních zákonů o ochraně údajů členských států EU i ostatních právních ustanovení k ochraně údajů: 

W. Neudorff GmbH KG
An der Mühle 3
31860 Emmerthal
Německo

Telefon: +49 5155-624-0

E-mail: info@neudorff.de 

Webová stránka: www.neudorff.de

Celou tiráž naleznete zde: www.neudorff.cz/informationen/impressum.html

X. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů správce zní:
Thomas Werning, datenschutz@neudorff.de 

Stav: červen 2019