Podmínky používání

Všeobecné podmínky používání nabídky online "www.neudorff.cz"

1. Rozsah platnosti, všeobecně

1.1 Pro užívání této internetové prezentace společnosti W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, 31860 Emmerthal, platí výhradně následující podmínky použití.

1.2 Doplňující, odporující nebo od podmínek použití se odlišující Všeobecné obchodní podmínky, nebo jiné podmínky uživatele nejsou součástí smlouvy ani v případě obeznámenosti, ledaže by s jejich platností společnost W. Neudorff GmbH KG výslovně souhlasila.

1.3 Tato internetová stránka je určena výhradně pro použití v České republice*. Veškeré informace o výrobcích se týkají schválení v České republice*. Společnost W. Neudorff GmbH KG nemůže převzít odpovědnost za to, že informace obsažené na této internetové stránce jsou správné i mimo Českou republiku*.

1.4 Vyhrazujeme si právo naši internetovou stránku a naše všeobecné podmínky použití kdykoli změnit, respektive aktualizovat. Proto vás žádáme, abyste si je při své další návštěvě této internetové stránky znovu prohlédli a vzali na vědomí případné změny.

2. Obsahy nabídky online

2.1 Obsahy naší internetové stránky jsme vytvořili s největší péčí. Všechna doporučení z fóra jsou sestavována podle nejlepších vědomostí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahů však nemůžeme ručit.

2.2 Snažíme se internetové stránky nabízet k zobrazení co možná bez přerušení. Ale i při veškeré péči nemůžeme vyloučit výpadky (například kvůli nutným údržbářským pracím).

2.3 Vyhrazujeme si právo dočasně omezit zobrazitelnost informací a další využití služeb nabízených na internetové stránce, když je to zapotřebí se zřetelem na kapacitní meze, ochranu nebo integritu serveru nebo kvůli provádění technických opatření a ostatních údržbářských prací (například při výpadcích systému), nebo když to poslouží řádnému, popřípadě lepšímu poskytování služeb. 

3. Značky a autorská práva

3.1 Veškerý obsah našich internetových stránek, včetně textů, fotografií, grafických znázornění a souborů se zvukovými záznamy a videozáznamy, je – pokud není výslovně udáno jinak – vlastnictvím společnosti W. Neudorff GmbH KG. Požívá ochranu autorským právem jakož i ochranu jinými zákony na ochranu duševního vlastnictví. Kopírování, upravování, šíření a jakýkoli způsob zužitkování obsahu mimo rozsah vymezený německým autorským právem vyžadují písemný souhlas společnosti W. Neudorff GmbH KG. V oblasti Služby naleznete na stránkách www.neudorff.cz všechny materiály (fotografie produktů atd.), které poskytujeme ke komerčnímu využití, např. pro potřeby internetových obchodů. Prosíme o zaslání autorského výtisku. Ostatní součásti obsahu našich internetových stránek smějí být používány bez písemného souhlasu společnosti W. Neudorff GmbH KG pouze k soukromým, nekomerčním popř. nepodnikatelským účelům.

3.2 Všechny značky uvedené na těchto internetových stránkách jsou, pokud není výslovně udáno jinak, vlastnictvím společnosti W. Neudorff GmbH KG. Neoprávněné použití a zneužití těchto značek je výslovně zakázáno.

3.3 Používání materiálů, které obsahují výsledek testu, jako např. označení ÖKO-TEST, nezbytně předpokládá, aby všechny údaje – zejména údaj o zdroji informací – byly dobře rozpoznatelné a snadno čitelné. Nesmí se používat žádné písmo, jehož velikost je menší než 6 bodů. Při používání materiálů po delší časové období je uživatel povinen zajistit, aby výsledek testu směl být trvale využíván k reklamním účelům

4. Tiskový servis

4.1 Všechny materiály obsažené v tiskovém servisu se smí používat pouze pro redakční účely. Předání zde nabízených dat neautorizované třetí osobě je rovněž vyloučeno.

4.2 Zveřejnění těchto materiálů je dovoleno pouze s odkazem na původ fotografie "Neudorff", respektive dotyčný zdroj.

4.3 Uživatel je navíc žádán, aby společnosti W. Neudorff GmbH KG po zveřejnění zaslal povinný výtisk nebo odpovídající odkaz.

5. Externí odkazy

Tato internetová stránka může obsahovat odkazy na externí internetové stránky třetích osob, na jejichž obsahy nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za tyto cizí obsahy převzít záruku. Za obsahy odkazovaných stránek je vždy odpovědný dotyčný poskytovatel nebo provozovatel těchto stránek. Námi odkazované stránky byly v okamžiku zřízení odkazu zkontrolovány na případná provinění vůči právu. Protiprávní obsahy nebyly v okamžiku zřízení odkazu rozeznatelné. Ustavičná obsahová kontrola odkazovaných stránek však není bez konkrétních podkladů ukazujících na porušení práva myslitelná. V případě zjištění porušení práva tyto obsahy neprodleně odstraníme.

6. Odpovědnost

6.1 S výhradou nařízení v bodě 7.2 je zákonná odpovědnost společnosti W. Neudorff GmbH KG na náhradu škody omezena následujícím způsobem:

V případě nedbalostního zanedbání povinnosti se odpovědnost společnosti W. Neudorff GmbH KG omezuje na předvídatelné smluvní škody podle druhu služby.

6.2 Výše uvedené omezení odpovědnosti neplatí v případě závazné zákonné odpovědnosti, v případě převzetí záruky nebo v případě zaviněného poškození na těle.

6.3 Uživatel má za povinnost činit přiměřená opatření na odvrácení a minimalizaci škody.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Tyto podmínky použití podléhají právu Spolkové republiky Německo.

7.2 Výlučným soudem pro všechny spory v souvislosti s těmito podmínkami použití je Hannover, pokud se v případě uživatele jedná o obchodníka, právnickou osobu nebo veřejnoprávní zvláštní majetek. Stejné platí, když má uživatel své bydliště v zahraničí nebo nemá obecnou soudní příslušnost v Německu.

7.3 Pokud by některé ustanovení těchto podmínek použití bylo neplatné nebo by se mělo neplatným stát, není tím narušena platnost zbývajících ustanovení.


Emmerthal, květen 2014